Kdo jsou naši učitelé?

Naše lektory a pracovníky vybíráme důkladně a pečlivěVšichni naši učitelé jsou kvalifikovaní mladí a dynamičtí lektoři, kteří se výuce i metodice práce systematicky věnují několik let.

Lektoři před zahájením spolupráce s naší školou procházejí přijímacím řízením, v rámci něhož zhodnotíme předpoklady uchazeče pro lektorskou činnost, jeho ochotu věnovat maximální úsilí přípravě hodin klienta přesně podle studentových specifických potřeb a schopnost flexibilně se přizpůsobovat všem změnám, které student ve výuce může potřebovat.

Naši metodici dále pravidelně sledují kvalitu výuky pomocí hospitací a ty pak podrobně s lektory probírají osobně i na školeních a seminářích.

Součástí pracovní náplně jednotlivých lektorů je i úzká spolupráce s kolegy prostřednictvím návštěv jejich hodin. Touto formou si navzájem obohacují metodologické znalosti a poskytují vzájemnou zpětnou vazbu (peer-feedback).

Naši lektoři využívají i široké spektrum praktických doplňkových metodických seminářů pořádaných MU, BC či jinými organizacemi v celé ČR.

Jak učíme?

Učíme studenty jazyk hlavně přirozeně používat, v cizím jazyce rychle a správně reagovat a spolehlivě zvládnout všechny životní situace, se kterými se mohou setkat.

Vycházíme z komunikativní metody, učíme naše studenty bezpečně a sebevědomě v jazyce hovořit.

Neoddělujeme gramatiku od slovní zásoby, mluvení a poslechu, probíráme vše provázaně, neboť jen takto zajistíme, že student bude opravdu schopen jazyk bez problémů rychle a vhodně použít.

Používáme jazyk v reálných situacích tak, abychom si jen nehráli na angličtinu, ale opravdu jazykem hovořili.

Připravujeme studenty na reálné životní situace, s kterými se v praxi setkají tak, aby uměli bez dlouhého přemýšlení správně porozumět a rychle a adekvátně reagovat.

Výukové materiály jsou maximálně interaktivní, zaměřené na komunikaci a poslech.

Používáme výhradně aktuální a kvalitní materiály anglických vydavatelství Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Longman a další.

Klademe důraz, aby student byl schopen sám rozpoznat chybu a za pomoci lektora ji uměl opravit.

Naše výuka probíhá celá v angličtině, aby se student od začátku učil zpracovávat i teoretičtější informace a v jazyce opravdu začít myslet.

Organizace našich kurzů

Na základě našich zkušeností se osvědčuje tzv. kombinovaná výuka, kdy kurz vedou český i rodilý mluvčí, kteří se periodicky střídají. I pokud student dochází do kurzu, kde kombinovaná výuka z provozních důvodů není možná, škola vždy v případě zájmu studentů nabízí 1 x za měsíc realizovat výuku s rodilým mluvčím.

Vzájemná komunikace mezi lektory zaručuje návaznost na probíranou látku a témata.

Díky množství lektorů českých i zahraničních jsme schopni zajišťovat výuku pestrou, specializovanou dle potřeb klienta a přesně vyhovující studentovým potřebám.

Naši studenti

Vzhledem k tomu, že naše výuka je zaměřená nejen na gramatiku, porozumění, slovní zásobu a fráze, ale zejména na praktické dorozumění, naši studenti často pracují ve dvojicích, skupinkách, týmech i samostatně doma a ve volném čase.