Obchodní podmínky pro poskytování veřejných jazykových kurzů spoleností English Studio, s.r.o., sídlo Klatovská 195/2, 60200 Brno, IČ: 293 59 643, DIČ CZ29359643

I.       Společnost – základní ustanovení

 

1.  Společnost English Studio, s.r.o. (dále “dodavatel”)

poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, překladů a tlumočení a tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností a zákazníky - studenty veřejných jazykových kurzů (dále “odběratel”). Tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti English Studio, s.r.o. a práva a povinnosti zákazníka, jež se vztahují ke smlouvě o zajištění jazykové výuky.

II.      Vznik smluvního vztahu, smluvní strany

 

1.  Smluvní vztah dodavatele a odběratele vznikl na základě písemné, telefonické nebo osobní objednávky odběratele a akceptace této objednávky dodavatelem.

Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu a elektronického objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách dodavatele.

2.  Místo v kurzu je rezervováno po přihlášení, bez uhrazení kurzovného však nejvýše do doby 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením kurzu. Jestliže kurzovné není uhrazeno před tímto termínem, rezervace zaniká a místo v kurzu muže být v případě zájmu nabídnuto jiným zájemcům.

III.     Předmět plnění

 

1.  Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v jazykových kurzech pro veřejnost (dále jen “výuka”).

2.  Jazykové kurzy probíhají v prostorách dodavatele, a to na tomto místě:  Ukrajinská 2d, 62500 Brno-Bohunice.

3.  Předmětem plnění není prodej nebo dodávka studijních materiálů.

 

IV.     Cena

 

1.  Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku kurzu.

2.  Cena za plnění je nedílnou součástí smlouvy.

3.  Na cenu kurzu mohou být uplatňovány slevy dle těchto obchodních podmínek a dle aktuální nabídky.

4.  Cena kurzu může být navýšena v případě, že se dodavatel a odběratel dohodnou na konání kurzu, přestože v kurzu není zapsán minimální počet studentů. V takovém případě je odběrateli vykalkulována nová cena kurzu a odběratel musí vyjádřit s navýšením ceny kurzu písemný souhlas (dopis, e-mail, podepsaná přihláška do jazykového kurzu).

V.      Platební podmínky

 

1.  Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:

·      hotově v kanceláři dodavatele

·      převodem na bankovní účet dodavatele

·      platebními poukázkami (viz níže)

2.  Platbu je nutné provést dříve než 10 kalendářních dní před zahájením kurzu, jinak dodavatel nemůže zaručit, že místo v kurzu bude rezervováno.

3.  Dodavatel může udělit slevu za včasnou platbu, přičemž časové specifikace platnosti této slevy bude vždy zveřejněna v materiálech dodavatele a na webových stránkách.

4.  Slevu za včasnou platbu není možné kombinovat s dalšími slevami.

5.  Pro uznání slevových nebo jiných nároků je při platbě bezhotovostní formou rozhodující datum připsání částky na účet dodavatele, nikoli datum podání příkazu k úhradě.

6.  V případě, že objednatel má zájem o přistoupení do již rozběhnutého kurzu, má objednatel nárok na slevu. Sleva je objednateli vypočítána individuálně před podepsáním přihlášky do kurzu. Podmínkou pro přistoupení do kurzu je dostatečně volná kapacita v kurzu.

 

VI.     Stornopodmínky

 

1.  V případě stornování kurzu dodavatel účtuje následující poplatky: stornování v den zahájení kurzu a po termínu zahájení kurzu: 100% z ceny kurzu.

2.  V případě stornování kurzu dodavatel účtuje následující poplatky: stornování deset až jeden den před zahájením kurzu a po termínu zahájení kurzu: 20% z ceny kurzu.

VII.    Organizace výuky

 

1.  Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, vánočních prázdnin, jarních prázdnin a o Velikonočním pondělí.

2.  Dodavatel je oprávněn kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě je povinen neprodleně po zrušení kurzu navrátit objednateli plnou částku kurzovného.

3.  Dodavatel je oprávněn kurz zrušit v jeho průběhu jen z vážných důvodů. V takovém případě je povinen objednateli navrátit poměrnou částku kurzovného za všechny neodučené hodiny.

4.  Dodavatel si vyhrazuje právo v nutných př.padech změnit lektora v kurzu. Tento fakt není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a nezakládá důvod k navráceni kurzovného.

5.  Objednatel je oprávněn v průběhu kurzu z vlastní vůle nebo na doporučení lektora změnit kurz. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do něhož chce objednatel přestoupit. Pokud objednatel chce z vlastní vůle přestoupit do kurzu vyšší úrovně, je dodavatel oprávněn toto přestoupení podmínit úspěšným zvládnutím rozřazovacího testu pro danou úroveň.

6.  Není-li student přítomen na výuce, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentu nedostaví

bez řádné omluvy do 30 minut po zahájení výuky.

7.  V případě absence lektora kurzu zajistí dodavatel odpovídající náhradu tak, aby výuka mohla řádně proběhnout. Není-li možné zajistit odpovídající náhradu, výuka v daném termínu se neuskuteční a dodavatel o tom vyrozumí studenty neprodleně po rozhodnutí o neuskutečnění výuky. Takto neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu na základě domluvy s účastníky výuky v daném kurzu.

8.  Záruka vrácení peněz: jestliže student do 2 týdnů od zahájení kurzu odstoupí od smlouvy z důvodu porušení dohodnutých podmínek ze strany jazykové školy (chybné zařazení do kurzu, překročení maximální kapacity kurzu, kvalita vedení výuky, apod.), bude mu vráceno 100 % ceny kurzovného. Výhrady musí být prokazatelně (tzn. písemnou formou) odůvodněny a uplatněny do 2 týdnů od zahájení kurzu v kanceláři školy nebo e-mailem na adrese info@englishstudio.cz.

VIII.   Certifikát

 

1.  Každý student, který dokončí jazykový kurz a splní podmínky kurzu, tj. min. 70% docházku do kurzu a min. 60% ze závěrečného testu, má nárok na obdržení certifikátu o absolvování kurzu.

2.  Certifikát je vydáván na základě písemné (dopis, e-mail) nebo ústní (telefonicky, osobně) žádosti podané v kancelářích školy.

3.  Certifikát není vystavován automaticky.

 

IX.     Reklamace

 

1.  Reklamaci na vady výuky je možné uplatnit pouze písemně. V reklamaci je nutné uvést důvod reklamace a zároveň přesně specifikovat charakter vad.

2.  Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časové dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a pod.

3.  Odběratel je povinen uplatnit reklamaci do 30 pracovních dní od zjištění vady. Je-li reklamace uplatněna opožděně, dodavatel je oprávněn ji odmítnout.

4.  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

X.      Odstoupení od smlouvy

 

1.  Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného studentovi, jestliže student svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků výuky, zaměstnanců nebo pedagogů dodavatele, nebo bude z.važným způsobem narušovat průběh kurzu.

XI.     Ochrana osobních údajů

 

1.  Všechny odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromaždovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.

2.  Dodavatel neposkytne údaje o studentech třetím osobám.

3.  Odběratel dává dodavateli v souladu se z.konem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

4.  Odběratel je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

 

XII.    Závěrečná ustanovení

 

1.  Jakákoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

2.  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2016.